10. měsíc miminka aneb 1. slova

10 měsíční miminko
V  10. měsíci se již dítě samostatně pohybuje po celém bytě, leze po zemi, sedá si, vylézá na gauč a zpět dolů.
 

co umi 10 mesicni miminko

 Váš domov by tedy měl být přizpůsoben jeho toulkám za dobrodružstvím, aby si neublížilo.
 co umí vaše 10 měsíční miminko

             Jak se rozvíjí osobnost vašeho dítěte, vyvíjí se též jeho emoce.

Děťátko často projevuje lásku rodičům, a to políbením, pohlazením či obejmutím.
Snaží se také udělat rodičům záměrně radost, například tím, že jim předvádí, co nového se naučilo.
 darek pro 10 mesicni miminko

           Velký pokrok zaznamená v 10. měsíci jemná motorika dítěte.

Uchopuje nejmenší předměty pinzetovým úchopem, tedy koncem palce a ukazováčku, a také dokáže vědomě uvolňovat úchop a pustit předmět na zem nebo do nádoby. Díky zacházení s nejrůznějšími věcmi získává dítě povědomí o jejich fyzikálních vlastnostech. Zároveň se rozvíjí též povědomí o geometrických vlastnostech, například, že menší kostička se musí stavět na větší, aby věž nespadla. Kromě toho dítě začíná objevovat třetí rozměr věcí, proto jej zaujmou i duté předměty, do kterých “uklízí” jiné.
 hracky pro 10 mesicni miminko

           Do prvních narozenin pak dítě obvykle zvládne v domácnosti běžně používanou pasivní slovní zásobu.

Aby dítko plně porozumělo tomu, co mu říkáte, musíte na něj mluvit pomalu a zřetelně, používejte pouze jednoduchá slova. Pro vybraný jev nebo situaci používejte stále stejná slova.

AdobeStock_204509110

           Co se týče aktivní slovní zásoby, na přelomu 10. a 11. měsíce dítě zpravidla řekne své první slovo.

Opakuje stejné slabiky (ba-ba) – tzv. reduplikační žvatlání

– nebo různé slabiky (ba-da), nebo celé „věty“, které jsou nesrozumitelné, ale připomínají lidskou řeč.
Vyskytují se 1. protoslova či skutečných slova. Experimentuje s hlasitostí svého projevu, intonací, načasováním, vzory slabik při žvatlání a s rychlostí.
Začíná imitovat krátká jednoslabičná slova, zvuky zvířat či dopravních prostředků a předmětů v domácnosti.

K tomu mu můžete dopomoci trénováním aktivní slovní zásoby. Ukazujte kojenci obrázky nebo předměty a nechte jej, ať je zkusí samo pojmenovat. Pokud se mu to podaří, řádně ho pochvalte. Pokud dítě neví, můžete mu napovědět. Nikdy dítku neukazujeme předměty nebo obrázky, které nezná. Hra spočívá v připomenutí a pojmenování známých věcí, ne nahrazování reality obrázky.

AdobeStock_235593610

Pomocí vokalizace, gesta či řeči těla začíná klást 1. jednoduché otázky, např. Kde je máma?

  • Vokalizuje, když rodič zpívá, a snaží se napodobit rytmus písně.
  • Používají aktivně prvních deset až dvacet gest.
  • Iniciuje známé hry.
  • Může se pokoušet o komunikaci každou minutu jedenkrát.
  • Dokáže sledovat aktivitu ostatních ve vzdálenosti do 5 metrů po dobu několika minut.

co umi 10 mesicni miminko
        V tomto období vývoje dbejte na to, aby si dítě vytvářelo správné citové vazby ke svému okolí.

Seznámíte dítko i s neznámými jevy, například s bouřkou, aby nezískalo zbytečný strach, ale naopak jej učte rozpoznávat skutečně nebezpečné situace, například že sporák je horký a mohlo by se popálit.
 co ma umet 10 mesicni miminko

            Kojenec také musí pochopit základní zákonitosti života.

Musí pochopit, že pokud něco je, existuje i stav, kdy něco není. Aby děťátko dokázalo plně prožít štěstí, lásku a péči, které se mu dostává, musí občas zažít opak, kdy se na něj rodiče zlobí nebo jej za něco kárají. Omluva nebo náprava ze strany dítěte je pak odměněna okamžitým odpuštěním ze strany maminky a tatínka, což je pro dítě nejen výchovný, ale též velmi příjemný moment. Právě díky zakoušení protikladů dítě pochopí, co má, a jak je to pro něj důležité.  
           10 mesicni miminko

Každé dítě je od narození sobecké.

Zajímá jej pouze jeho osoba a naplnění jeho vlastních potřeb. V 10. měsíci je již více než na místě naučit dítě chápat, že není možné pokaždé upřednostnit pouze jeho potřeby. Proto je čas zavést srozumitelná pravidla a zákazy. Dítě potřebuje mantinely, které jej naučí rozeznávat dobré a špatné v budoucím životě. Dobré chování dítěte proto odměňujte něžnými pochvalami a laskavým chováním, na nevhodné chování a zlobení reagujte odměřeně, buďte přísnější a odtažitější. Dítě nemusíte nutně trestat, aby pochopilo, že maminku nebo tatínka jeho chování netěší nebo dokonce mrzí. Vaše odmítavá reakce mu pomůže pochopit, že své chování musí přizpůsobovat též ostatním osobám, nejen sobě. 

 Aby si dítě uvědomilo, že není na světě samo, musí se naučit dělit s ostatními. Vyzvěte občas dítko, aby půjčilo hračku tatínkovi nebo sourozenci. Ten mu může zapůjčit jinou hračku na oplátku. Jakmile si pohrají, po chvíli si hračky opět mohou vyměnit. Děťátko tak pochopí, že i dělení může být součástí hry a zbaví se pochopitelného sobectví, které si přineslo z matčina lůna.
 darek pro 10 mesicni miminko

    Miminko nyní zkoumá fyzikální a geometrické vlastnosti předmětů, na hraní mu tedy poskytujte právě takové hračky.

Kostičky, balonky, nejrůznější nádoby, dřevěné puzzle, skládačky a podobně. Kromě toho stále nezapomínejte na stimulaci jeho zraku pomocí kontrastních prvků.

darek pro 10 mesicni miminko

  Ideální jsou třeba Kontrastní karty, které kromě zraku cvičí také aktivní slovní zásobu. 


3D pyramida rozvíjí prostorové vnímání. 


Interaktivní
hračky rozvíjí haptické vnímání.
 

Upraveno 15.10. 2022

Předchozí díly:
1. měsíc miminka aneb Perný začátek
2. měsíc miminka aneb 1. úsměv
3.měsíc miminka aneb Každé dítě jedinečné
4.měsíc miminka aneb Více a lépe
5. měsíc miminka aneb Zkoumání začíná
6. měsíc miminka aneb Lezu, lezu...
7.měsíc miminka aneb Lezení a uchopování
8. měsíc miminka aneb Oko - ruka
9. měsíc miminka aneb Rovně sedím, skoro chodím

Pokračování:
11.měsíc miminka aneb 1. krůčky
12. měsíc miminka aneb 10 slov