Okamžitá výměna

Okamžitá výměna – všeobecné podmínky

Službou Okamžitá výměna nabízí Šapitó, zastoupené Jiřím Mrňávkem kupujícím jistotu, že v případě projevu záruční vady na zakoupeném zboží bude reklamace řešena okamžitou výměnou.

I. Definice pojmů

Okamžitá výměna

 • Služba Okamžitá výměna spočívá v dokoupení záruky okamžitého řešení reklamace po projevu záruční vady
 • Tuto službu lze využít kdykoli po dobu trvání standardní záruky na zboží
 • K jednomu produktu lze zakoupit pouze jednu tuto službu.

Prodávající

Šapitó - černobílá hravost, Jiří Mrňávek,Vesnička 21, 47115 Prysk
je společností zapsanou v OŽU 1489/2012- MěÚ Nový Bor.

Kupující

je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou osobní potřebu či za účelem podnikání s těmito výrobky či službami.

II.  Zakoupení služby Okamžitá výměna společně se zbožím

 • Každý kupující má možnost při zakoupení zboží požadovat službu Okamžitá výměna
 • Zboží, kterého se možnost zakoupení služby okamžitá výměna týká je označeno volbou služby při koupi.
 • Kupující doplatí cenu služby zároveň se zakoupeným zbožím, kterého se záruka tohoto postupu týká.
 • Služba Okamžitá výměna je vysloveně uvedena na nákupním dokladu.
 • Ceny za službu Okamžitá výměna jsou uvedeny na www.sapito.cz.
 • Kupující zakoupením služby souhlasí s tím, že v případě žádosti o uplatnění služby je prodávající oprávněn reklamaci vyřešit výměnou za parametrově shodné nebo lepší zboží od stejného či jiného výrobce a ve stejné cenové hladině.
 • Objednatel si je vědom toho a souhlasí, že pokud si pořídí jakékoliv zboží s možností odložené splatnosti kupní ceny, kterou poskytovatel nabízí, a zároveň s tímto zboží si zakoupí i tuto službu, tak v případě předčasného ukončení kupní smlouvy na zboží před úplným splacením kupní ceny, není poskytovatel povinen vrátit objednateli kupní cenu za tuto službu. Toto omezení samozřejmě nemá vliv na zákonná práva spotřebitele.

III. Zpětné zakoupení služby Okamžitá výměna

 • Službu lze zakoupit nejpozději do 14ti dní od DUZP v e-shopu.

IV. Uplatnění Okamžité výměny

 • Prodávající definuje závadu zboží, při které lze uplatnit Okamžitou výměnu zboží jako závadu výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá normálnímu používání výrobku.
 • Okamžitá výměna se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním, neboť tento fakt nelze reklamovat.
 • Službu Okamžité výměny nelze uplatnit na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 • Služba Okamžitá výměna se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo v přiloženém návodu k použití.
 • Okamžitá výměna se nevztahuje na příslušenství, díly a doplňky výrobku, jako např. baterie, kabely, sluchátka, žárovky či adaptéry.
 • Pro uplatnění služby Okamžitá výměna musí kupující s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující službu Okamžitá výměna.
 • Okamžitou výměnu lze uplatnit výhradně:
  • zasláním vadného  zboží na adresu Šapitó - černobílá hravost, Jiří Mrňávek, Vesnička 21, 47115 Prysk

V. Způsob aplikace služby

 • Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že pro naplnění služby může v návaznosti na skladové zásoby nabízet řešení reklamace výměnou za produkt shodných nebo lepších parametrů od stejného, či jiného výrobce a ve stejné cenové hladině. Kupující s tímto postupem zakoupením služby souhlasí.
 • Kupujícímu, jenž zakoupil službu Okamžitá výměna, prodávající zaručuje:
  • Okamžitou výměnu zboží v případě projevu udávané, či jiné záruční vady
  • vystavením a vyplacení dobropisu na službu v případě, že adekvátní zboží není do 48 hodin od uplatnění skladem.
  • Dodání zboží v nejkratším možném termínu dle způsobu a místa uplatnění reklamace prodávajícím:
   • Možnost odběru ihned při osobním uplatnění reklamace na adrese Šapitó - černobílá hravost, Jiří Mrňávek, Vesnička 21
    47115 Prysk
   • Dodání do tří pracovních dnů v případě zaslání zboží zásilkou na adresu Jiří Mrňávek, Vesnička 21
    47115 Prysk
 • Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době Okamžité výměny není omezen. Služba Okamžitá výměna je platná i na nově vydané zboží v rámci této služby
 • Vystavením dobropisu na zboží s Okamžitou výměnou je služba spotřebována.

 

VI. Přenesení služby

 • Přenesení platnosti Okamžité výměny na třetí osobu na dobu, která zbývá do konce její původní platnosti, je možné po písemném oznámení této změny prodávajícímu.
 • Okamžitou výměnu lze převést i na jiný výrobek stejné výrobkové kategorie, pokud v průběhu zákonné záruční doby dle občanského zákoníku došlo u prodávajícího k výměně původního výrobku, na nějž byla uzavřena služba o Okamžité výměně, za nový. I tato změna musí být písemně oznámena prodávajícímu.

VII. Ukončení služby

 • Službu o Okamžité výměně lze vypovědět ze strany kupujícího, pokud prodávající podstatným způsobem poruší podmínky služby.
 • V případě výpovědi vrátí prodávající 100% částku zaplacenou zákazníkem za tuto službu při uzavření podmínek služby. Okamžitá výměna končí při konci zákonné záruky zboží.
 • Vystavením dobropisu na zboží se službou Okamžité výměny, zaniká tato služba dnem vystavení dobropisu.
 • V případě, že na zboží je prodávajícím vystaven dobropis v zákonné záruce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu zaplacenou částku za nevyužití služby Okamžité výměny.
 • V případě, že Prodávající nebude schopen službu zajistit (tedy parametricky či cenově adekvátní náhrada nebude skladem), zavazuje se prodávající vystavit dobropis na službu v její plné původní výši.
V Prysku dne 25. 3. 2021